Mededelingen voor leden (eerst even inloggen) voor het laatst bijgewerkt  woensdag 17 januari 2018 om 17.34 uur

(Als je niet kunt inloggen: neem dan contact op met de webmaster: webmaster@hhkhillegom.nl)


13 mei 2018

Privacy Policy

De Hillegomse Harmonie Kapel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Hillegomse  Harmonie Kapel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hillegomse Harmonie Kapel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door de Hillegomse  Harmonie Kapel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de leden d.m.v. e-mail berichten en het kwartaalblad De Hillegomse Harmonie Koerier 
 • Het sturen van een felicitatie kaart aan leden m.b.t. verjaardag.
 • Indien van toepassing: inschrijving voor de Harfa opleiding.
 • Het voeren van de financiële administratie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft de Hillegomse  Harmonie Kapel de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Roepnaam;
 • Adres;
 • IBAN;
 • Telefoonnummer:
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door De Hillegomse  Harmonie Kapel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is.
 • Gedurende de periode dat de financiële administratie wettelijk bewaard dient te worden (7 jaar)

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van donateurs en/of geïnteresseerden worden door de Hillegomse  Harmonie Kapel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje;
 • Inschrijvingsformulier donateur (geldt alleen voor donateurs).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Hillegomse Harmonie Kapel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • IBAN (geldt uitsluitend voor donateurs)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Hillegomse  Harmonie Kapel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij slechts gebruik van een derde partij voor:

 • Het verkrijgen van subsidies;
 • Het aanmelden van cursisten voor de Hillegomse Muziekschool

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Hillegomse Harmonie Kapel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de HillegomseHarmonie Kapel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Bestuur en leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Hillegomse  Harmonie Kapel

Juliana van Stolberglaan 18

2181 SW

Hillegom

voorzitter@hhkhillegom.nl

secretaris@hhkhillegom.nl

penningmeester@hhkhillegom.nl


4 mei 2018

Dodenherdenking in het Molenduin

4 mei mocht de Hillegomse Harmonie Kapel ook spelen tijdens de Dodenherdenking, het is altijd weer een eer om daar te mogen spelen het is zo een mooi en ingetogen moment.

Jeffrey Parmentier mocht het trompetsignaal de Last Post spelen.

fullsizeoutput 7487  fullsizeoutput 7489


27 april 2018

Koningsdag

De dag begon voor de leden van de HHK met het brengen van een aubade bij het gemeentehuis waar om 10.00 uur tijdens het hijsen van de Nederlandse vlag het Wilhelmus werd gespeeld.

30425265 10212166847586508 210400945990753554 o

's Middags speelde voor het eerst de blaaskapel Hillegomse HangKousen, een nieuwe blaaskapel onder leiding van Jeroen Bijl en bestaande uit leden van de Hillegomse Harmonie Kapel zij begeleiden de kinderbloemencorso.

De blaaskapel werd enthousiast ontvangen en kreeg daarom leuke reacties, dit is voor herhaling vatbaar.

30167785 10212166848386528 384118714839118311 o


10 april 2018

Voorjaarsconcerten van 6 en 7 april  

 (klik hier voor fotoalbum...rechts bovenin staat een luidspreker als je daar opdrukt hoor je de eerste twee nummers van het concert)

HHK, blokfluiters en leerlingenorkest uitstekend op dreef

Een ochtendje werk. Dat kost het de HHK-mensen om het podium in De Bestemming op te bouwen voor een concert. Maar het loont de moeite. Tweemaal wordt het HHK voorjaarsconcert gespeeld, want alle liefhebbers tegelijk passen niet in de zaal en De Hoeksteen is helaas niet meer beschikbaar. Maar Hillegom houdt van de HHK. Vrijdag waren er nog enkele plaatsen over, zaterdag zat het bomvol. 
Onder leiding van dirigent Wim Notenboom startte de kapel sterk met de Perzische Markt van Albert Ketèlbey. Heerlijke muziek met veel oriëntaalse trekjes. Zemir et Azor volgden, waarbij vooral het tweede deel en de finale heel vrolijk klonken. 
De HHK had een zilveren jubilaris. Jan van Dril werd in 1993 lid en speelt trombone. Ook is hij vele jaren bestuurslid geweest. Variazioni in Blue werd ter ere van dit jubileum ten gehore gebracht, want het orkest draagt blauwe uniformen. Jan werd ook vrijdag al in de bloemetjes gezet, maar de echte huldiging vond zaterdag plaats. Voorzitter Paul van Ommeren had berekend, dat Van Dril ongeveer 5 kilometer muziekpapier nodig zou hebben om alle stukken uit zijn 25 jarig lidmaatschap op weer te geven. 
Natuurlijk stond er behalve de huldiging heel wat meer op het programma. Twaalf kleine blokfluiters, de meesten pas sinds september bezig, brachten onder leiding van Heleen Dik de muziekstukjes Lente, Voor Oma, Voor Opa, Tom Stone is jarig en De heks lacht. Ze deden het, op een enkel licht uitglijertje na, voortreffelijk en hadden het klaterende applaus ten volle verdiend. Trotse ouders filmden de eerste muzikale verrichtingen van hun spruiten. 
Nog lastiger werd het voor de kinderen, toen het leerlingenorkest mee ging spelen. When the saints go marching in. De blokfluitertjes speelden steeds dezelfde tonenreeks en het klonk geweldig met het orkest samen. Mozart deed het niet anders. Een simpele melodie, waar je iets geweldigs van maakt met allerlei tierelantijnen er omheen. Zelfs het oeroude Mieke hou je vast en De school is uit klonken gezamenlijk heel feestelijk. Alle dierengeluiden rond de boerderij van Hollandse boer Jansen zorgden voor hilariteit. 
Ook na de pauze speelden Kapel en Opleidingsorkest mooie nummers. Zo was er Mystic Dance van Michael Sweeney en West Side Story van de Kapel. Isabelle Monster en Jeffrey Parmentier kwamen naar voren in Schwarzwald Trompeten. Morricone’s filmmuziek, waarmee het concert eindigde, doet het altijd goed. 
Het concert wordt zaterdag 7 april nog eens ten gehore gebracht. De aanwezigen kunnen rekenen op veel muzikaal plezier.

( Overgenomen uit het witte weekblad)

 
 image 2018 04 10               image 2018 04 10 2

 


20 maart 2018

Voorjaarsconcert in onze eigen Bestemming.

Op vrijdag 6 april en zaterdag 7 april geeft de kapel, HooK (opleidings orkest) en de blokfluiters weer hun jaar concert, het wordt weer een leuke avond met veel gevarieerde muziek. De concerten beginnen om 20.00 uur en de zaal om 19.30 uur geopend. Kaarten zijn te bestellen op reserveringen@hhkhillegom.nl 

 Zaterdagavond is vol.


7 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie in de Bestemming

Zondag 7 januari zijn we als vereniging het jaar begonnen met de Nieuwjaarsreceptie in onze Bestemming.

Voorzitter Paul van Ommeren heeft voor eerst de leden toegesproken en ons weer een mooi en muzikaal jaar toegewenst.

 

voorzitter


 

 


oudere berichten (2017) zie hier

oudere berichten (2016) zie hier

oudere berichten (2015) zie hier

oudere berichten (2014) zie hier

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd